Shims

Shim 25*50*1 mm.

Shim 25*50*1 mm.

7,60 DKK ekskl. moms
Shim 25*50*2 mm.

Shim 25*50*2 mm.

8,87 DKK ekskl. moms
Shim 25*50*3 mm.

Shim 25*50*3 mm.

10,15 DKK ekskl. moms
Shim 30*65*1 mm.

Shim 30*65*1 mm.

9,00 DKK ekskl. moms
Shim 30*65*2 mm.

Shim 30*65*2 mm.

10,00 DKK ekskl. moms
Shim 35*70*1 mm.

Shim 35*70*1 mm.

9,50 DKK ekskl. moms
Shim 35*70*2 mm.

Shim 35*70*2 mm.

12,05 DKK ekskl. moms
Shim 35*70*3 mm.

Shim 35*70*3 mm.

12,90 DKK ekskl. moms
Shim 40*75*1 mm.

Shim 40*75*1 mm.

9,75 DKK ekskl. moms
Shim 40*75*2 mm.

Shim 40*75*2 mm.

12,70 DKK ekskl. moms
Shim 40*75*3 mm.

Shim 40*75*3 mm.

15,35 DKK ekskl. moms
Shim 45*80*1 mm.

Shim 45*80*1 mm.

11,00 DKK ekskl. moms
  1 3