Shims

Shim 25*50*1 mm.

Shim 25*50*1 mm.

8,25 DKK ekskl. moms
Shim 25*50*2 mm.

Shim 25*50*2 mm.

9,75 DKK ekskl. moms
Shim 25*50*3 mm.

Shim 25*50*3 mm.

11,25 DKK ekskl. moms
Shim 30*65*1 mm.

Shim 30*65*1 mm.

9,75 DKK ekskl. moms
Shim 30*65*2 mm.

Shim 30*65*2 mm.

11,00 DKK ekskl. moms
Shim 35*70*1 mm.

Shim 35*70*1 mm.

10,50 DKK ekskl. moms
Shim 35*70*2 mm.

Shim 35*70*2 mm.

13,25 DKK ekskl. moms
Shim 35*70*3 mm.

Shim 35*70*3 mm.

14,25 DKK ekskl. moms
Shim 40*75*1 mm.

Shim 40*75*1 mm.

10,75 DKK ekskl. moms
Shim 40*75*2 mm.

Shim 40*75*2 mm.

14,00 DKK ekskl. moms
Shim 40*75*3 mm.

Shim 40*75*3 mm.

16,75 DKK ekskl. moms
Shim 45*80*1 mm.

Shim 45*80*1 mm.

12,00 DKK ekskl. moms
  1 3